194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กธจ.อุดรธานี ประชุมนัดแรกเลือก "รองประธาน กธจ.อุดรธานี"


กธจ.อุดรธานี ประชุมนัดแรกเลือก "รองประธาน กธจ.อุดรธานี"

bank-of-thailand2.3

        คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมนัดแรกหลังสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อ พร้อมเลือกตั้งรองประธาน และเตรียมเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและการสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจของประชาชน

bank-of-thailand2.4

    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี (กธจ.อุดรธานี) ภายหลังจากที่สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี โดยนายวิชา จันทร์กลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีการเลือกรองประธานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก "นายธนัชชัย สามเสน" กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ กธจ. อุดรธานี

bank-of-thailand2.1

      นายวิชา จันทร์กลม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้รับแจ้งประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือเชิญรองประธาน กธจ. พร้อมด้วยกรรมการธรรมาภิบาล รวม 10 คน ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและการสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจของประชาชน ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานี ดังนั้นจึงเลือกรองประธาน ในการเข้าร่วมประชุมไปพรางก่อน แล้วให้นำรายชื่อผู้ได้รับเลือกเสนอที่ประชุมกธจ.อุดรธานี ในครั้งต่อไปรับรอง

bank-of-thailand2

bank-of-thailand2.6

bank-of-thailand2.2

    ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 หมวด 1 ข้อ 5 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 9 คนได้แก่ 1.นายสรุสิทธิ์ นันทกุล 2.นายสมชัย โสดเสียว 3.นายนวคม เสมา 4.นายทวี โภคาพานิช 5.นายบุญถม เจริญชนม์ 6.นายบุญเลิศ แสวงนาม 7.นายพันธ์ศักดิ์ โนนทิง 8.นางวารี พันธุ์พรม 9.นางดาราวดี ชมศิริ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 4 คนได้แก่ 1.นายมนตรี พึ่มชัย 2.นายเพชร ใจธรรม 3.นายนคร ทิพนงค์ 4.นายฉัตรชัย ปาระศรี และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 4 คนได้แก่ 1.นายธนัชชัย สามเสน 2.นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ 3.นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ 4.นางปรียานันท์ ศรีกุลวงศ์