194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เศรษฐกิจจังหวัดอุดรฯ ปี 59

เศรษฐกิจจังหวัดอุดรฯ ปี 59 คาดขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-4.7

          สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี จะขยายตัวร้อยละ 3.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7-4.7) ขยายตัวจากปี 2558 โดยเป็นผลมาจากากรขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ

economy-1
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 3.2 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2-4.2) ตามภาคการผลิตที่สำคัญได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.8 ตามจำนวนโรงงานและทุนจดทะเบียนโรงงาน อุตสาหกรรมที่ขยายตัว ตามภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ละภาคบริการขายตัวร้อยละ 4.2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมที่ขยายตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยมีการต่ออายุมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้สามารถลดหย่อยภาษีได้ และมาตรการภาษีกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ส่งผลให้การบริโภคและการท่องเที่ยวในจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ -1.3 ตามปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำให้ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัดปรับตัวลดลง

         ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.2-5.2 โดยเป็นผลมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.5 และ 4.0 ตามลำดับ เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการภาษีกระตุ้นการใช้จ่าย มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐที่ช่วยทำให้การบริโภคและการลงทุนในจังหวัดขยายตัว สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.3 เป็นผลจากการเบิกจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนปรบตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการลงทุนและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดมากขึ้น

        ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี (โดยมีช่วยคาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 0.5-0.7) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำตามแนวโน้มราคาพลังงานที่ส่งผลให้แรงกดดันด้านต้นทุนลดลง สำหรับการจ้างงานของจังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะอยู่ที่ 663,750 คน เพิ่มจากปี 2558 ประมาณ 4,879 คน ตามภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภายในจังหวัดอุดรธานี ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาล

       ปัจจัยเสียงเศรษฐกิจในปี 2559 ของจังหวัดอุดรธานี ที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
       1. ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงตามสถานการณ์ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
       2. ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญๆ ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและผลผลิตในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
       3. สัดส่วนหนี้ครัวเรือนยังทรงตัวในระดับสูง ส่งผลให้อำนาจซื้อของภาคครัวเรือนลดลง
       4. ต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
       5. ความไม่สมดุลในตลาดแรงงาน โดยขาดแคลนแรงงานในบางสาขาการผลิตที่สำคัญ
       6. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจ โดยเน้นพึ่งพาสินค้าในประเทศและลดการนำเข้า
       7. ความผันผวนของตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมัน

 

สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจ

         1. ด้านอุปทาน คาดว่าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อปี) ขยายตัวจากปี 2558 เป็นผลมาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่คาดว่าจะขายตัวร้อยละ 3.8 และ 4.2 ตามลำดับ ในขณะที่ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ -1.3

economy-2
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         1.1 ปริมาณผลผลิตข้าวเจ้านาปี คาดว่าในปี 2559 จะหดตัวร้อยละ -8.2 (หดตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -5.6 ต่อปี) จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 ในปี 2558 เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลงจากปีที่แล้ว เป็นผลจากเกษตรกรบางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างจากภัยแล้ง ไม่สามารถปลูกข้าวได้ และบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
         1.2 ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวนาปี คาดว่าในปี 2559 จะหดตัวร้อยละ -11.5 (หดตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -7.1 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -13.5 ในปี 2558 เนื่องจากนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกอ้อยโรงงานหรือพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่า รวมทั้งผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้ต้นข้าวขาดน้ำและเจริญเติบโตไม่เต็มที่
         1.3 ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง คาดว่าในปี 2559 จะหดตัวร้อยละ -4.9 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.9 ต่อปี) จากที่ขยายตัวร้อยละ 13.0 ในปี 2558 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้มันสำปะหลังชะงักการเจริญเติบโตในช่วงการลงหัวมัน ส่งผลให้มันสำปะหลังมีขนาดเล็กและโตไม่เต็มที่เก็บเกี่ยวได้น้อย
         1.4 ปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน คาดว่าในปี 2559 จะหดตัวร้อยละ -2.6 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขายตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -11.3 ในปี 2558 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้มีความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งประสบปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการนำไปหล่อเลี้ยงให้ตออ้อยสามารถเติบโตได้ ทำให้ผลผลิตอ้อยเติบโตไม่เต็มที่
         1.5 ปริมาณผลผลิตยางพาราแผ่นดิบ คาดว่าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 2.5 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขายตัวร้อยละ 2.8 ต่อปี) ชะลอตัวจากที่ขยายตัวร้อยละ 20.5 ในปี 2558 เนื่องจากสภาอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ทำให้ฤดูเปิดกรีดล่าช้าและน้ำยางออกน้อย ประกอบกับราคายางที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกษตรกรบางส่วนเลิกกรีดยาง
        1.6 ปริมาณผลผลิตโคเนื้อ คาดว่าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 9.5 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 17.5 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -11.7 ในปี 2558 เนื่องจากโคเนื้อมีราคาสูง และยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรบางส่วนเก็บรักษาแม่พันธุ์โคเนื้อและซื้อโคเนื้อเข้ามาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อ ประกอบกับกรมปศุสัตว์มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพ โดยสนับสนุนเงินทุน มีการจัดหาโคสายพันธุ์ดีเพื่อช่วยการผสมเทียม รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโค
       1.7 ปริมาณผลผลิตกระบือ คาดว่าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 8.6 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 14.8 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -20.7 ในปี 2558 เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ โดยมีการจัดซื้อกระเบือให้กับเกษตรกรเลี้ยงเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่เลี้ยงอยู่เดิม ส่งผลให้ปริมาณกระบือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
       1.8 ปริมาณผลผลิตสุกร คาดว่าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 2.5 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.3 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -6.1 ในปี 2558 เนื่องจากผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพการผลิตที่ดีขึ้น ประกอบกับไม่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
       1.9 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าสิ้นปี 2559 จะมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1,373 แห่ง (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ไว้จำนวน 1,319 แห่ง) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,325 แห่ง เป็นผลจาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้ผุ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
      1.10 จำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าสิ้นปี 2559 จะมีจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 26,265.6 ล้านบาท (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ไว้จำนวน 25,643.6 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 25,763.2 ล้านบาท ตามการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
      1.11 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.0 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1 ต่อปี) ต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.3 ในปี 2558 เนื่องจากแนวโน้มอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในจังหวัดที่รับตัวดีขึ้น
      1.12 จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.0 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 11.0 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -1.1 ในปี 2558 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพและมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยมีการต่ออายุมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้สามารถลดหย่อยภาษีได้ ส่งผลให้การบริโภคและการท่องเที่ยวในจังหวัดขยายตัว รวมทั้งการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำที่ช่วยกระต้นให้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น และยังมีแรงหนุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
      1.13 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.8 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.0 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -3.6 ในปี 2558 เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัว และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ทำให้ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

       2. ด้านอุปสงค์ ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ต่อปี) ขยายตัวจากปี 2558 เป็นผลมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.5 และ 4.0 ตามลำดับ สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.3
      2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ คาดว่าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 4.9 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 ต่อปี) จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.8 ในปี 2558 เนื่องจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีความต่อเนื่อง เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและกระจายความเจริญเติบโตไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาตรการภาษีกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
      2.2 จำนวนการจดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -2.8 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -8.6 ในปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ส่งผลทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวและมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากขึ้น
      2.3 จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -7.7 ต่อปี) จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปี 2558 เนื่องจากกำลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นและราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งสถาบันการเงินเริ่มผ่อนคลายในการปล่อยสินเชื่อ และการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้น
      2.4 สินเชื่อเพื่อการลงทุนในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -9.6 ในปี 2558 เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่วยเสริมสภาพคล่อง รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น
       2.5 พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างรวมในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ต่อปี จากที่หดตัวร้อยละ -44.2 ในปี 2558 เนื่องจากแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยขยายตัวเพิ่มขึ้น จากโครงการบ้านประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับอานิสงค์จากโครงการบ้านประชารัฐ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนปรับตัวดีขึ้น
      2.6 การใช้จ่ายของภาครัฐ ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.3 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -5.7 ในปี 2558 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ 5.0 และ 10.0 ตามลำดับ เนื่องจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความคืบหน้าในโครงการลงทุนที่สำคัญของภาครับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไว้ที่ร้อยละ 96.0 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ที่ร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณงบลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายได้ไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

economy-4

        สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายจ่ายรัฐบาล คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ทั้งสิ้น 18,469.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 98.0 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม ซึ่งคาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ร้อยละ 96.0 ของวงเงินงบประมาณโดยภาพรวม โดยรายจ่ายประจำคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 13,863.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 99.5 ของวงเงินงบประมาณงบประจำ สำหรับรายจ่ายลงทุนคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 4,606.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 88.5 ของวงเงินงบประมาณงบลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 87.0 ของวงเงินงบประมาณงบลงทุน เนื่องจากมาตรการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการเพิ่มการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

        3. ด้านรายได้เกษตรกร ในปี 2559 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -3.9 (หดตัวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคาม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -3.7 ต่อปี) จากที่หดตัวร้อยละ -0.6 ในปี 2558 โดยเป็นผลมาจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.7 จากที่หดตัวร้อยละ -5.8 ในปี 2558
        3.1 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ 13,258.2 บาทต่อตัน (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 12,171.3 บาทต่อตัน) ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 13,774.7 บาทต่อตัน เนื่องจากไม่มีมาตรการแทรกแซงด้านราคาข้าวจากรัฐบาล ส่งผลให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกลตลาด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวจากไทย ลดปริมาณการนำเข้าลง
         3.2 ราคาข้าวเปลือกเหนียวในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ 10,709.0 บาทต่อตัน (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 9,396.0 บาทต่อวัน) ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 11,213.6 บาทต่อตัน ตามราคาข้าวในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับไม่มีมาตรการแทรกแซงด้านราคาข้าวจากรัฐบาล ส่งผลให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด
         3.3 ราคามันสำปะหลังในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2559 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 บาทต่อกิโลกรัม (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 2.4 บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากประเทศผู้นำเข้ามันสำปะหลังของไทย ยังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นในอุตสาหกรรมแป้งมันและมันเส้น
         3.4 ราคาอ้อยโรงงานในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2559 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 808.4 บาทต่อตัน (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 732.4 บาทต่อตัน) ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 851.0 บาทต่อตัน เนื่องจากปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการบริโภคที่ลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
         3.5 ราคาขี้ยางหรือเศษยางในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2559 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.1 บาทต่อกิโลกรัม (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 17.6 บาทต่อกิโลกรัม) ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 21.5 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากปริมาณผลผลิตยางในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และความต้องการใช้ยางของจีนชะลอลง ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลง
         3.6 ราคาโคเนื้อในปี 2559 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 119.2 บาทต่อกิโลกรัม (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 130.9 บาทต่อกิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจาก 109.9 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2558 เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและปริมาณการผลิตโคเนื้อยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น
         3.7 ราคากระบือในปี 2559 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 126.5 บาทต่อกิโลกรัม (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 144.9 บาทต่อกิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจาก 115.0 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2558 เนื่องจากปริมาณการผลิตกระบือยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ประกอบกับแนวโน้มความต้องการในต่างจังหวัดมีความต้องการบริโภคมากขึ้น
         3.8 ราคาสุกรในปี 2559 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 61.2 บาทต่อกิโลกรัม (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 60.6 บาทต่อกิโลกรัม) ลดลงจาก 62.1 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2558 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ ในขณะที่การบริโภคมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

         4. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 0.5-0.7) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ ตามแนวโน้มราคาพลังงานที่ส่งผลให้แรงกดดันด้านต้นทุนลดลง

economy-3
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         5. การจ้างงาน ในปี 2559 คาดว่ามีการจ้างงานในจังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดประมาณ 632,750 คน (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 631,376-634,057คน) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 4,879 คน ตามภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภายในจังหวัดอุดรธานี ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลที่มีอย่างต่อเนื่อง