194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมประกวด "ธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น" ประจำปี 2559

เชิญร่วมประกวด "ธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น" ประจำปี 2559

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจอันจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยจัดทำโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนัก ตื่นตัว และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจของไทยต่อนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นหรือในกลุ่มประเทสอาเซียนได้อย่างยั่นยืน

good-governance

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าการประกวด "ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น" จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความเข้มแข็งให้กับสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมประกวดดังกล่าว โดยผู้ที่เข้าประประกวดจะต้องเป็นธุรกิจประเภทห้าง หรือ บริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และส่งงบการเงินต่อเนื่องทุกปี โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครพร้อมทำแบบประเมินตนเอง ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.thaigoodgovernance.com หรือ สมัครโดยกรอกข้อมูลตามใบสมัครพร้อมกรอกแบบประเมินตนเอง โดยสามารถขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริการและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-324969