194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรปีการผลิต ๒๕๕๙/๖o

สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรและการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖o

the-water

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

          ๑.จังหวัดอุดรธานีในปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ที่ผ่านมามีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน ๑.๙ ล้างไร้ ผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท ที่ผ่านมาเกษตรกรจะประสบปัญหาที่สำคัญคือเรื่องน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝน มีพื้นที่ในเขตชลประทานเพียง ๒๒๙,๑๗๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด

          ๒. สถานการณ์น้ำฝนในช่วง ๓ ปีย้อนหลัง พบว่า จะมีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และจะมีฝนตกชุกในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม 

          ๓. สถานการณ์ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ นี้ เกษตรกรปลูกข้าวแล้วประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕

          ๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี มีคำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่ปลูกขาวในปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ดังนี้
              ๔.๑ ช่วงระยะเวลาในการปลูกข้าวที่เหมาะสม
                   (๑) นาหว่านสำรวย (หว่านข้าวแห้ง) ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนมิถุนายน
                   (๒) นาดำ เริ่มหว่านกล้าประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ปักดำปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต ของต้นข้าวในการที่จะทำผลผลิตได้เต็มที่
              ๔.๒ มีการเตรียมดินที่ดีและถูกต้อง เพื่อกำจัดข้าวเรื้อที่ปลูกในแปลงนั้นๆ จากฤดูที่ผ่านมา กำจัดวัชพืช ควรมีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าว เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี
              ๔.๓ การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และมีคุณภาพ พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอันดันแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ถ้าหากว่ามีพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด มีความต้านทานต่อโรคแมลง และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นแล้ว จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าว หรือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตข้าว ได้เป็นอย่างดีซึ่งเมล็ดข่าวพันธุ์ดีดังกล่าวเกษตรกรสามารถ จัดหาได้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือศูนย์ข้าวชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน
              ๔.๔ การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์ใช้เอง เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยประการแรกที่สำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปัจจุบันการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีจากทางราชการ มาสามารถสนับสนุนเกษตรกรได้เพียงพอ เกษตรกรควรจะหันมาจักระบบการทำแปลงพันธุ์ไว้ใช้เอง การจัดการแปลงพันธุ์ข้าวจะเป็นการลดต้นทุนในการชื้อเมล็ดพันธุ์ ทำให้มีเมล็ดพันธ์บริสุทธิ์ คุณภาพดี
              ๔.๕ การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูข้าว ทดแทนการใช้สารเคมี เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันและกำจัดโรคใหม่ในนาข้าว และเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อจำกัดศัตรูข้าว
              ๔.๖ เมื่อปลูกข้าวเสร็จแล้วให้ไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งแปลง

          ๕. หากมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำส่งเสริมเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี