การเตรียมการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2559

  • Print
Share on facebook

การเตรียมการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2559
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

flood

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

          1. สถานการณ์อุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปี 2559 ยังไม่เกิดสถานการณ์อุทกภัย)

          2. การบริหารการจัดการ
               2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2559 จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์บัญชาการฯ ที่จัดตั้งตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี โดยอาศัยอำนาจของ กอปภ. จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ มีรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รวม 5 ตำแหน่ง และคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ รวม 45 ตำแหน่ง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีเป็นเลขานุการ
               2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดอุดรธานี ปี 2559 เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มให้เป็นไปอย่างมีระบบ คล่องตัว รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

          3. การดำเนินงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2559
               3.1 ประชุมคณะกรรมการ กอปภ. จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม และภัยอื่นๆ ปี 2559
               3.2 สั่งการให้อำเภอ และ อปท. ดำเนินการดังนี้
                     3.2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดยให้สอดคล้องกับศูนย์ฯ และแผนฯจังหวัด
                     3.2.2 สำรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางระบบป้องกันน้ำท่วมขังและปฏิบัติล่วงหน้า ขุดลอกพื้นที่รับน้ำ กำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งอุดตันท่อระบายน้ำ พร่องน้ำรอในจุดเสี่ยงน้ำท่วม ตรวจสอบทางเชื่อมทางหลวงที่ไม่มีท่อลอดหรือท่อไม่ได้ขนาด เพื่อไม่ให้มีการท่วมขังอีก หรือหากยังมีการท่วมขังให้มีแผนระบายน้ำที่รวดเร็วไม่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อประชาขน

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap