194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย จังหวัดอุดรธานี

สรุปรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย จังหวัดอุดรธานี

          1. สรุปพื้นที่การเกิดสถานการณ์
             1.1 ภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559
                   - เสียหาย 20 อำเภอ 78 ตำบล 387 หมู่บ้าน 4,707 ครัวเรือน (มีผู้เสียชีวิต 1 ราย)
                   - อปท. ช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 3,709 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 78.8 ของผู้ประสบภัยทั้งหมด
                   - ขอสนับสนุนจังหวัด 998 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของผู้ประสบภัยทั้งหมด
             1.2 ภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6– 7 พฤษภาคม 2559
                   - ไม่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ 9 ราย เล็กน้อย 6 ราย นอนรักษาตัวที่ รพ.อุดรธานี 3 ราย
                   - เสียหาย 11 อำเภอ 44 ตำบล 134 หมู่บ้าน 103 ชุมชน 2033 ครัวเรือน
                   - อปท. ช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 1,340 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.9 ของผู้ประสบภัย รวม อปท. ดำเนินการช่วยเหลือทั้งหมด 2,021 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.4
                   - ขอสนับสนุนจังหวัด 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของผู้ประสบภัยทั้งหมด                                1.3 ภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559 รวมราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,740 ครัวเรือน

windstorm

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

         2. การให้ความช่วยเหลือ
             2.1 การแจกจ่ายถุงยังชีพ (รวม 8,100 ถุง) และการสนับสนุนวัสดุซ่อมแซม
                  - มูลนิธิประชาฯ มอบถุงพระราชทาน 2,600 ถุง กำหนดวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
                  - ถุงยังชีพพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จำนวน 800 ถุง
                  - สำนักงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบถุงยังชีพ 4,600 ถุง
                  - บริษัทอพิโก จำกัด 100 ถุง
                  - ธนาคารออมสิน ภาค 10 อุดรธานี สนับสนุนวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย รวมเป็นเงิน 160,000 บาท

             2.2 จังหวัด ได้ประสานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนกำลังพล วัสดุ/อุปกรณ์ เข้าพี้นที่ตามที่มอบหมายโดยเร่งด่วน เพื่อกู้ภัยบรรเทาภัยและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย มณฑทหารบกที่ 24 , กองพีนทหารราบที่ 13, กองบิน 23 สำนักงานสำนักงานพัฒนาภาค 2, บก.อส.จ.อุดรธานี, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14, เทศบาลนครอุดรธานี, มูลนิธิกตัญญูจังหวัดอุดรธานี, มูลนิธืส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
             2.3 การแก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม/ป้ายโฆษณาพัง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี / บก.อส.จ.อุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่กว่า 12 ทีม พร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะเข้าปฏิบัติหน้าที่นำกิ่งไม้และป้ายโฆษณาที่กีดขวางออก โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี 

         3. กำหนดการ การให้ความช่วยเหลือ
จังหวัดได้ศูนย์รับคำร้องผู้ประสบวาตภัย ณ เทศบาลนครอุดรธานี ประชุม ก.ช.ภ.จ. อุดรธานี วันที่ 13, 19 และ 26 พฤษภาคม 2559 คาดว่าจะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559


***************************************


ขอบคุณข้อมูลจาก : ฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี โทร./โทรสาร 042 246920 , 042 246329
* ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 59 เวลา 20.00 น.