194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประกาศอัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ

ประกาศอัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2559

          คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ยานยนต์ อัญมณี และโลจิสติกส์ รวม 20 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ

labor-6
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง สมาชิกหอการค้า และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถที่สำคัญ)
และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 20 สาขาอาชีพ

labor-1

labor-2

labor-3

labor-4

labor-5