194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
สนับสนุน SMEs จดแจ้งบัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรกพร้อมเงื่อนไขพิเศษสุด

sme-bang1

           ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากรในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดมาตรการบัญชีชุดเดียว และการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs โดยเอสเอ็มอีแบงก์ ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีเดียวดังกล่าว ได้มีเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง ขยาย ปรับปรุงกิจการ โดยมี 5 เงื่อนไขพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคาร

sme-bang

           นายณัฐพงศ์ ชาตาผู้จัดการสาขาอุดรธานี กล่าวว่า โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวจัดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยาย และปรับปรุงกิจการ ของผู้ประกอบการ โดยผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นนิติบุคคลที่มีการจดแจ้งการทำบัญชีชุดเดียว เป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการและยื่นงบการเงินกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชีล่าสุด มีเอกสารการยื่นคำขอจดแจ้งการจัดทำบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากร ณ วันยื่นกู้ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขในช่วง 6 เดือนก่อนวันยื่นกู้

           ทั้งนี้ 5 เงื่อนไขพิเศษ ของสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวคือ ให้กู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นนาน 5 เดือน ผ่อนนาน 5 ปี นอกจากนี้ ถ้าเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อใช้เวลารวดเร็วภายในเวลา 5 วันทำการและสามารถใช้ บสย. ค้ำประกัน หรือ จะใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เงื่อนไขพิเศษจากสินเชื่อบัญชีเดียวดังกล่าว จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยราชการตั้งแต่ 2 รอบปีบัญชีขึ้นไป และต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางธนาคาร รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่ธนาคารเคยลงนามความร่วมมือก่อนหน้านี้ กว่า 100 หน่วยงาน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น จะเข้าร่วมคัดกรองสมาชิกของแต่ละสมาคมเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ประโยชน์กับสมาชิกได้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขพิเศษจากธนาคาร ส่วนกรมสรรพากร ซึ่งเป็นต้นเรื่องของการจดแจ้งบัญชีเดียวนั้น จะช่วยสนับสนุนในเรื่องข้อมูลและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

           อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่จดแจ้งบัญชีเดียว ที่เพิ่งเริ่มส่งงบการเงิน หรือ ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล ทั่วไป และ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร มีโอกาสใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะปรับไปเป็นตามที่ธนาคารกำหนด

sme-bang2

           ธนาคารเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคารทั้งด้านสินเชื่อและเติบโตไปสู่การร่วมลงทุน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวของรัฐบาล และส่งผลบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมและการจ้างงานต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ ติดต่อขอยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 499/3-4 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-211844-6 085-980-8159 ผู้จัดการสาขาอุดรธานี นายณัฐพงศ์ ชาตา 085-980-8017