194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การอบรม ?ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่?

          คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดการอบรม “ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่” สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์ และ นายวีระพงษ์  ไชยเอีย  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์ , นายวีระพงษ์  ไชยเอีย รองประธานหอการค้า และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้า ร่วมพิธีเปิดการอบรม “ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการอบรม

         การอบรม “ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้โครงการ จัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีหน่วยงานร่วมโครงการประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2550 กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 จำนวน 22 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจ สนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มในการประกอบอาชีพอิสระ และเพื่อต่อยอดนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะให้มีความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพ

        นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวในงานอบรมว่า ขอให้นักศึกษาได้มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้ในเรื่องทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมขึ้นนี้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะจบไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้รู้ลู่ทางในการลงทุนมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคตได้

นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบของที่ระลึก นายวีระพงษ์  ไชยเอีย รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบของที่ระลึก

        นายวีระพงษ์  ไชยเอีย  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงบทบาทของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานีมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนด้านเศรษฐกิจในจังหวัด และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ “ประกวดแผนธุรกิจ” ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดอุดรธานีทุกสถาบัน กิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะสอดคล้องกันกับโครงการของทางวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ไปเป็นแนวทางหากต้องการเข้าร่วมประกวดได้ และหอการค้าจังหวัดอุดรธานีมีความยินดีในการให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคตได้

นักศึกษากว่า 30 คน ร่วมการอบรม นักศึกษากว่า 30 คน ร่วมการอบรม