การอบรม ?ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่?

  • Print
Share on facebook
          คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดการอบรม “ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่” สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์ และ นายวีระพงษ์  ไชยเอีย  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์ , นายวีระพงษ์  ไชยเอีย รองประธานหอการค้า และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้า ร่วมพิธีเปิดการอบรม “ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการอบรม

         การอบรม “ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้โครงการ จัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีหน่วยงานร่วมโครงการประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2550 กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 จำนวน 22 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจ สนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มในการประกอบอาชีพอิสระ และเพื่อต่อยอดนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะให้มีความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพ

        นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวในงานอบรมว่า ขอให้นักศึกษาได้มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้ในเรื่องทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมขึ้นนี้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะจบไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้รู้ลู่ทางในการลงทุนมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคตได้

นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบของที่ระลึก นายวีระพงษ์  ไชยเอีย รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบของที่ระลึก

        นายวีระพงษ์  ไชยเอีย  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงบทบาทของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานีมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนด้านเศรษฐกิจในจังหวัด และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ “ประกวดแผนธุรกิจ” ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดอุดรธานีทุกสถาบัน กิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะสอดคล้องกันกับโครงการของทางวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ไปเป็นแนวทางหากต้องการเข้าร่วมประกวดได้ และหอการค้าจังหวัดอุดรธานีมีความยินดีในการให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคตได้

นักศึกษากว่า 30 คน ร่วมการอบรม นักศึกษากว่า 30 คน ร่วมการอบรม
игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap