194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

แขวงทางหลวงชนบท จัดรับฟังความคิดเห็นถนนสาย ง8

แขวงทางหลวงชนบท จัดรับฟังความคิดเห็นถนนสาย ง8
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ แก้ไขปัญหาจราจรคับคั่งในเขตเมือง

          กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี จัดให้มีประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อถนนสาย ง8 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี-ทล.2 จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน มีนายสุวัฒน์ วิไลงาม, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี โดย นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ได้เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย และคณะกรรมการ นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี,ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงโครงการฯ ณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

ngro8-3

ngro8-2

         โครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อถนนสาย ง8 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี-ทล.2 จังหวัดอุดรธานี เกิดจากข้อเสนอของภาคเอกชนในการประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้จังหวัดช่วยผลักดันการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรคับคั่งในตัวเมืองและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของจังหวัดอุดรธานี

         แนวถนนมีจุดเริ่มต้นจากถนนผังเมือง ง8 เริ่มจากจุดตัดถนนสาย ก7 (อุดรธานี-หนองใส) ประมาณ กม.2+450 ไปทางทิศเหนือ กม 3+400 ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2410 (อุดรธานี-บ้านดอนกลอย) บริเวณด้านตะวันออกของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทาวิทยาเขตอุดรธานี ต่อจากนั้นแนวสายทางวกขึ้นไปทางทิศเหนือ เมื่อถึง กม.9+500 ตัดกับถนนสาย อด.1083(ระหว่างบ้านโนนยาง-บ้านขมิ้น) ต่อจากนั้นแนวสายทางจะวกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสิ้นสุดสายทางที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ กม.468+350 บริเวณทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 2021 รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร

ngro8-1

ngro8-4

         โครงการฯ จะสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางด้านตะวันออกของตัวเมืองอุดรธานีและสามารถรองรับการพัฒนาและขยายตัวของเมืองอย่างมีทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบท กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนเชื่อมต่อถนนสาย ง8 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี-ทล.2 จังหวัดอุดรธานี และทางต่างระดับ คือ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และบริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2410 จัดการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามแนวถนนโครงการฯ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่และขอบเขตการศึกษา ในอำเภอเมืองอุดรธานี 4 ตำบลคือ ตำบลหนองนาคำ กุดสระ สามพร้าว และนาข่า
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับข้อเสนอแนะของประชาชน อย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอข้อมูล ข่าวสารและแนวทาง การศึกษาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ (กลุ่มย่อย) เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการในระดับท้องถิ่น พร้อมรับฟังประเด็นวิตกกังวลและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ และครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และร่างแบบก่อสร้างของโครงการ แนวทางการดำเนินโครงการ และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อรูปแบบโครงการ