194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอแสดงความยินดี "นายกองตรี สมบูรณ์ อุดมศักดิ์ศรี"

ขอแสดงความยินดี "นายกองตรี สมบูรณ์ อุดมศักดิ์ศรี" ในโอกาสได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ "นายกองตรี สมบูรณ์ อุดมศักดิ์ศรี" ในโอกาสได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่น อดทนและเสียสละอย่างสูง

somboon2

         เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กอบบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนหรือผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการอาสารักษาดินแดนที่มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียในทางศีลธรรม และมีผลการปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่น อดทน จนเกิดผลดีแก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน หรือ ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือโจรก่อการร้ายทุกรูปแบบด้วยความกล้าหาญจนเป็นผลดีแก่หน่วยงานและกิจการกองอาสารักษาดินแดน

somboon1

         นายกองตรี สมบูรณ์ อุดมศักดิ์ศรี มีหลักการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนความวิริยะ อุตสาหะ อุทิศตนเพื่อส่วนร่วม กระทำความดีเป็นแบบอย่าง เผื่อแผ่ความสุขต่อเพื่อ ญาติมิตรและผู้ด้อยโอกาส สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และยังเป็นผู้ที่เสียสละ บริจาคทรัพย์ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพื่อสนับสนุนกิจการของชมรมอาสาสมัครกองพันนเรศวรอุดรธานี อยู่เสมอ ซึ่งนอกจากการได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ของกองอาสารักษาดินแดนแล้วในปี 2560 ยังได้รับการคัดเลือกเป็น "รองประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 67" ด้วย