194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประธานหอการค้าฯ รับเกียรติบัตร "ผู้ส่งเสริมแต่งกายผ้าไทยต้นแบบ"

อุดรธานี เปิดโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานหอการค้าฯ รับเกียรติบัตร "ผู้ส่งเสริมแต่งกายผ้าไทยต้นแบบ"

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ ได้ทำการแสดง สาธิต ผลงานของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน

sufficient1

sufficient2

           โครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) จัดขึ้นเพื่อตอบสนองกับนโยบายรัฐไปสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2558-2563 "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในจุดเน้นกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 4 การพัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์กระทรวงข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี ข้อ 4 ส่งเสริมให้ครอบครัว องค์กร ศาสนา โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำพลัง "บวร" ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรมเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม โดยมีวัด ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทย และให้ชุมชนคุณธรรมทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการแสดง สาธิต ผลงานของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและติดตามประเมินผลการขัยเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ซึ่งมีชุมชนในจังหวัดอุดรธานีร่วมโครงการทั้ง 20 อำเภอ รวมกว่า 101 แห่ง

         ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรผู้ส่งเสริมแต่งกายผ้าไทยต้นแบบของเครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แต่งกายผ้าไทยในช่วงสงกรานต์ ซึ่ง นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นหนึ่งในผู้ได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ประชาชน และเยาวชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประชาสัมพันธ์ผ้าพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานและสาธิตผลิตภัณฑ์ดีเด่นของชุมชนคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี และการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อนำเสนอต่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

 

ขอบคุณภาพ+ข่าว...คุณสุดารัตน์ ภูตาไสย์