194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอแสดงความยินดี กับ "นางราณีภรณ์ ตรีวัฒนสุวรรณ"

ขอแสดงความยินดี กับ "นางราณีภรณ์ ตรีวัฒนสุวรรณ"
ในโอกาสเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดอุดรธานี

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางราณีภรณ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ในโอกาสได้รับเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น" จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560

ranee

ประวัติ นางราณีภรณ์ ตรีวัฒนสุวรรณ

เกิดเมื่อ 10 สิงหาคม 2484 ปัจจุบันอายุ 76 ปี
สมรสกับ นายกองโทวิบูลย์ ตรีวัฒนสุวรรณ (ถึงแก่กรรม) มีบุตร-ธิดา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นางวรณัณ ทีฆธนานนท์ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นางศศิภาส์ ยงพงศาจรัสชัย และนางทรรศนีย์ ตามภักดีพานิชย์ (ถึงแก่กรรม)

ผลงาน / กิจกรรมดีเด่นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยด้านต่างๆ อาทิ
         ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ (การพัฒนาอาชีพ) ซึ่งได้เป็นที่ปรึกษา องค์กร/สมาคม ต่างๆ เช่น สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพ แห่งประเทศไทยอุดรธานี, สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี, สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งธุรกิจของครอบครัว เช่น ธุรกิจ บริษัทศรีรุ่งบ้านและที่ดิน จำกัด จังหวัดอุดรธานี, บริษัทโรงโม่หินศิลาศรีรุ่ง จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู, บริษัท โรงโม่หินศรีนาวัง จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น ดังนั้น ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา สมาคมต่างๆ ตลอดจนธุรกิจของครอบครัว ได้ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ทำให้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมายโดยยึด “ความพอเพียง”
        นอกจากนี้ยังมีผลงานในด้านอื่นๆ ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ (การพัฒนาอาชีพ) ด้านส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคม ในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือสังคม เป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ข้าพเจ้า และครอบครัวได้ดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ข้าพเจ้าก็ได้ช่วยเหลือสังคม แก้ไขปัญหาสังคมมาโดยตลอด ทำให้เป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ประสบปัญหาเหล่านั้น ลดปัญหาการว่างงาน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ยากไร้ที่อาศัยในจังหวัดของตนเอง และพื้นที่ใกล้เคียง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และการปกครองท้องถิ่น และด้านส่งเสริมศักยภาพสตรี และองค์กรสตรี เป็นต้น
        "การที่จะบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเริ่มต้นที่ตนเอง และครอบครัวก่อน เพราะครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ครอบครัวของข้าพเจ้า เป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกถึง 31 คน ซึ่งได้อบรมสั่งสอนลูกๆ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีรักใคร่ผูกพันกัน ดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงามตามวิถีของสังคมไทย และวัฒนธรรมไทย- รวมทั้งการอุทิศตนเสียสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ภารกิจที่ประสบความสำเร็จ คือ การส่งเสริมศักยภาพของสตรีให้เข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธำรงศาสนาและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติ"