194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พัฒนาฝีมือแรงงาน MOU 20 องค์กร

พัฒนาฝีมือแรงงาน MOU 20 องค์กร สานพลังเครือข่าย เพื่อพัฒนากำลังคน

           วันนี้(27มิ.ย.60) ดร.วรชัย บัวภาเรือง กรรมการหอการค้าฯ ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
โดยมี นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี กล่าวรายงาน มี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน

develop-people3

develop-people2

develop-people4

develop-people5

           จากที่คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปช.) ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคม เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560-64 และมอบให้ผ่าราชการจังหวัดบูรณาการแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ซึ่งมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นอนุกรรมการและเขานุการ ทำหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบาย กพร.ปช.ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี เพื่อวิเคราะห์ทบทวนแนวทางและหาวิธีการที่เหมาะสมของการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและนำเสนอแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2560-64 ฉบับทบทวนให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 พิจารณามติที่ประชุมเห็นชอบและเห็นควรใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด มีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของพื้นที่

develop-people1

            สถาบันฯ จึงจัดการสัมมนา เรื่อง การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาฝีเมือแรงงานจังหวัด เพื่อชี้แจงเจ้าภาพหลัก คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุรดธานี จำนวน 60 คน ให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี ปี 2560-64 จำนวน 20 หน่วย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานขนส่งจังหัดอุดรธานี ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อุดรธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (อุดรธานี) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี