194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาสื่อมวลชน

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาสื่อมวลชน เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพส่งต่อสู่ประชาชนทั่วไป

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดการสัมมนาสื่อมวลชน ปี 2560 โดยมี นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมส่งต่อข้อมูลความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เผยแพร่สู่ประชาชนเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพต่อไป

public-health1-1

         นพ.สมิต ประสันนาการ เปิดเผยว่า สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาสื่อมวลชน เพื่อประสานข้อมูลความรู้ในเรื่องสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชน โดยมีสถานการณ์โรคต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 สิงหาคม พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวน 683 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งได้มีมาตรการควบคุมและป้องกัน ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทุกะดับ โรงพยาบาลทุกแห่งจัดหายาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ น้ำยาฆ่าเชื้อ และวัสดุป้องกันบุคคลให้เพียงพอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังและควบคุมโรคในชุมชน เน้นการป้องกันตนเองในการรับเชื้อไข้หวัดใหญ่ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

         สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกมา 4 ปีแล้ว ถือเป็นความสำเร็จของการควบคุมโรค ซึ่งการป้องกันโดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน

         สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 11 สิงหาคม พบผู้ป่วยจำวน 519 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง เชื้อจะติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำ หรือของเล่นที่ปนเปื้อน การรักษาแบบประคับประคอง บรรเทากาอาการ เช่น ใช้ยาลดไข้ ยาทาแก้ปวด ส่วนการป้องกันควบคุมโรค ให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดทั้งศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาล พร้อมเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ลงพื้นที่ควบคุมโรคในทันที รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กเล็กให้ทราบถึงอาการของโรค วิธีป้องกันและการทำความสะอาดที่ถูกวิธี

public-health1-2

         โครงการอุดรธานีเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ ภายใต้กลยุทธ์ บุกโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เช็คตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร มุ่งมาตรฐานอาหาร น้ำ และส้วม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด รณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และจัดให้มีการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เครือข่ายความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งการมอบรางวัลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ซึ่งโครงการเป็นการกระตุ้นบุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายให้เตรียมพร้อม ขับเคลื่อนและผลักดันให้อุดรธานีก้าวสู่สังคมที่ตระหนักรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ ถูกหลักโภคชนาการ และสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบการด้านอาหารมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

        นอกจากนี้ยังมีประเด็นการแจ้งเตือนประชาชน ให้งดการตักน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในเกาะคำชะโนด มาดื่มกิน หรือลูบตามร่างกาย เนื่องจากพบเชื้ออีโคลาย เจือปน เป็นเชื้อที่ทำเกิดโรคท้องร่วง ยังมีประกาศเตือนอยู่ แม้การสัมผัสก็ไม่อยากให้ปฏิบัติ ช่วงนี้กำลังนำตัวอย่างไปตรวจอย่างละเอียด มี สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 เข้ามากำกับดูแล โดยจะประสานท้องถิ่นหรือผู้ดูแลพื้นที่ จัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่มีความพร้อมของเครื่องมือและมาตรฐานไว้ เพราะคำชะโนดห่างจากโรงพยาบาลใหญ่กว่า 20 กม. ถือเป็นอีกเรื่องที่กำลังเร่งดำเนินการ