194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ภาคเอกชนอุดร 3 แกนนำหลัก จับมือ ตั้งกรรมการร่วมภาคเอกชน

       ภาคเอกชนอุดรโดย 3 แกนนำหลัก  ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี  จับมือร่วมกันตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เพื่อเป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนในจังหวัด ในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันผลักดันนโยบายสู่ภาครัฐ

แกนนำภาคเอกชน 3 องค์กรหลัก ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี มีแนวคิดตรงกันในการร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร. ขึ้น และได้กำหนดการประชุมร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร ในการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันขึ้น เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานและรองประธานหอการค้า, ประธานและรองประธานสภาอุตสาหกรรม, ประธานและรองประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง


นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย (ตรงกลาง) ประธานหอการค้า, นายประยูร  โฮมภิรมย์ (ด้านซ้ายมือ) ประธานสภาอุตสาหกรรม, นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล ประธานชมรมธนาคาร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร. จริง ๆ ในส่วนกลางก็มีการจัดตั้ง แต่ในเมื่อส่วนภูมิภาคเองก็มีปัญหา จึงเห็นควรว่าต้องมีการจัดตั้ง กกร. ในส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อนำเสนอไปสู่ส่วนกลางและภาครัฐต่อไป ผู้นำองค์กรหลักภาคเอกชน 3 องค์กร คือ หอการค้า สภาอุตหกรรม และชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ได้มีแนวคิดตรงกันว่า ควรร่วมจับมือกันตั้งองค์กรร่วมภาคเอกชนขึ้นใหม่ หลังจากที่รัฐบาลยกเลิก กรอ. หรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนไป ซึ่งการจัดตั้งองค์กรใหม่นี้ใช้ชื่อว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร. โดยให้องค์กรหลักของภาคเอกชนทั้ง 3 แห่ง จัดตัวแทนองค์กรละ 7 คน เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ กกร.  โดยจุดประสงค์ของการจัดตั้ง กกร. ในครั้งนี้ เพราะปัจจุบันภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ยังมีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างไม่เป็นเอกภาพ ต่างคน ต่างดำเนินการ ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน เมื่อจะเสนออะไรกับภาครัฐ ก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
        หาก กกร. ได้จัดตั้งขึ้นมา จะเป็นการหวนกลับมามีบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชนใหม่อีกครั้ง โดยองค์กรภาคเอกชนหลักทั้ง 3 แห่ง จะมีตัวแทนเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อจะได้ร่วมกำหนดทิศทางของภาคเอกชนว่าจะ ไปทางใด ซึ่งการประชุมในครั้งแรกนี้ เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานของภาคเอกชน กำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะสามารถดำเนินงานผลักดันในด้านใดได้บ้าง และเป็นเหมือนการประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้อุดรธานีเกิดปัญหาขึ้น เพราะอุดรจังหวัดใหญ่ มีจุดแข็งและศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแทบทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าด้านวัสดุก่อสร้างการค้า เสื้อผ้า ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่อยากให้เกิดวิกฤตภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้น ซึ่งหอการค้าฯ ได้มีการผลักดันในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การผลักดันให้สนามบินอุดรเป็นสนามบินนานาชาติซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นผลสำเร็จและขณะนี้พยายามผลักดันให้มีสายการบินอุดร-เวียดนาม ซึ่งอาจจะลงที่เมืองเว้ ดานัง หรือ ฮานอย ก็ได้ ซึ่งได้ส่งหนังสือเชิญไปยังสายการบินนกแอร์แล้ว ในส่วนของการเป็นสถานที่จัดทำพาสปอร์ตแห่งที่ 2 นั้น หอการค้าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงต่างประเทศและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณา ในส่วนของสถานที่มีการตอบรับแล้วถึง 2 แห่งคือ โรงพยาบาลเอกอุดร หรือ บริเวณชั้น 2 อาคารท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งก็คงต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนการผลักดันสร้างศูนย์ประชุมนั้นหอการค้าก็ได้ผลักดันจนได้รับผลตอบรับการจัดสร้างบริเวณพื้นที่หนองแด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขณะนี้อยู่ในขณะการเขียนแบบและหาผู้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งน่าจะได้ดำเนินการในปี 2551-52 นี้

คณะกรรมการจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร ตลอดจนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมอย่างคับคั่ง

       นายประยูร  โฮมภิรมย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดตั้ง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร. ขึ้น ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานร่วมกันในการผลักดันและนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อภาครัฐ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ได้เปิดทางให้กับภาคเอกชนแล้วตามที่กล่าวว่า “เอกชนนำหน้า ผู้ว่าเดินตาม” คาดว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าภาคการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนอยู่ในช่วงการชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรม ไม่มีการลงทุนเพิ่ม การลงทุนน้อยมาก ดังนั้นหากการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันผลักดันหรือแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันเพื่อเป็นสถานที่จัดทำพาสปอร์ตแห่งที่ 2 นั้นควรจะผลักดันเป็นอย่างยิ่งเพราะจะก่อให้เกิดรายได้ เกิดธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย 
        นายวีระยุทธ์  วณิชปัญจพล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดตั้ง กกร. และผลักดันการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ และทางชมรมเองยินดีให้ความร่วมมือ หากชมรมธนาคารจะสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ โดยปัจจุบันจะเห็นว่าแทบทุกภาคส่วนธุรกิจจะมีปัญหาทั้งด้านยอดขาย รวมทั้งธนาคารเองด้วย เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีในการร่วมกันจัดตั้ง กกร. ในครั้งนี้
        และต่อไปจะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ขึ้น เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นหลัก การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นหาแนวทางร่วมกัน เพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานต้องการผลักดัน นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งจะได้นำเสนอต่อภาครัฐในโอกาสต่อไป

 

คณะกรรมการจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร ตลอดจนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมอย่างคับคั่ง
คณะกรรมการจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร ตลอดจนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมอย่างคับคั่ง