194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“พัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0”

“พัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0”

manpower1

manpower2

manpower3

manpower4

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน มี นางอรัญญา อุดมลาภ นายมงคล ขุนอ่อน รองประธานหอการค้า, นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ กรรมการหอการค้า ร่วมประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ และนายขวัญชัย อรุณยะเดช กรรมการหอการค้าฯ, ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าฯ, ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายทนงศักดิ์ โตวัน นายสุวัฒน์ วิไลงาม พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้าฯ นายจตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการหอการค้า และด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร นายมงคล ขุนอ่อน รองประธานหอการค้า ดร.วรชัย บัวภาเรือง กรรมการหอการค้าฯ

          ในการประชุมมีเวทีเสวนา “พัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0” โดยมี นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี, นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัดและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายธนกฤต การัณย์สกุลดล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ตุ๋ย มี นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) ดำเนินรายการ

manpower5

manpower6

manpower7

manpower8

           โครงการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชน หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวช้อง สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในอนาคต และขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมนำร่องได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โดย นางศมน ชคัตธาดากุล ได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการบริหารงานของธุรกิจ การเสริมสร้างประสิทธิภาพกำลังคนในสถานประกอบการ การบริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน สร้างความสำนึกรักองค์กร เป็นต้น