194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เทศบาลนครอุดรธานี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลนครอุดรธานี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2559

award1

         เทศบาลนครอุดรธานี โดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี นายสนิท สุริยวิทยะ ประธานสภาเทศบาล นายสหัช นุ่มวงศ์ ปลัดเทศบาลและนางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2559 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ริเริ่มการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2547 และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในปี 2559 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีกรอบนโยบายการดำเนินงานจำนวน 4 กรอบแนวคิด นั่นคือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดี

award2

award3

          สำหรับเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2559 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มุ่งมั่นพัฒนาเมืองให้เกิดความเจริญทั้งการพัฒนาคนและเมืองที่เป็นภารกิจหน้าที่ในการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป โดยโครงการและกิจกรรมที่มีการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทั้ง 4 กรอบ ประกอบด้วย

          1. ชุนชนพาสุขมั่นคง : พัฒนาชุมชนแออัดที่รุกล้ำที่สาธารณะ และเป็นแหล่งกระจายยาเสพติดที่สำคัญในเขตเทศบาลซึ่งมีอายุมากกว่า 50 ปี ไปสู่ชุมชนใหม่ ภายใต้โครงการบ้านวันละบาท และตั้งชื่อชุมชนร่วมกันใหม่ ภายใต้ชื่อ “ชุมชนพาสุขมั่นคง”

          2. ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร : ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร มุ่งสู่เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) มีโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ที่มีขีดความสามารถให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาลของรัฐและอกชน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขอีก 3 แห่งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้ทั่วถึง เป็นการแบ่งเบาจำนวนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลของรัฐ

          3. การจัดการขยะครบวงจร : ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท โดยขยะอินทรีย์นำไปหมักปุ๋ย ขยะทั่วไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบขยะติดเชื้อกำจัดด้วยเตาเผาผิดเชื้อแบบพลิกหมุน ขยะอันตรายเก็บรวบรวมแล้วจ้างเอกชนไปกำจัดต่อ นอกจากนี้สิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยใช้การหมักแบบไร้อากาศ และสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้

          4. เครือข่ายศูนย์แห่งการบริการนครอุดรธานี : การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีศักยภาพการบริการแบบมืออาชีพ พร้อมให้บริการกรอกคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ และยังเปิดศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่รอบนอกได้ใช้บริการ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ