194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
"85 ปี แห่งความทุ่งเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน"

          เนื่องด้วยปี 2561 เป็นปีที่หอการค้าไทย ดำเนินงานครบรอบ 85 ปี คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานฯ จากเดิม ณ จังหวัดลำปาง ในปี 2561 เลื่อนเป็นปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่ 85 แห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

85_2-1

          นอกจากนี้ หอการค้าไทยยังได้จัดการประกวดออกแบบโลโก้ ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด "85 ปีแห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน" โดยมีแนวคิดสำคัญดังนี้
          ความทุ่มเท : การดำเนินงานขององค์กรที่มีมายาวนานกว่า 85 ปี มีบุคลากรคุณภาพที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วย “ความทุ่มเท” เสียสละ มีจิตสาธารณะ และทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
         ไทยเท่ : การพัฒนาผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยองค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Economy) ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (Digital Economy)และความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของไทย (Cultural Economy) เพื่อสร้างเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด
        ความเท่าเทียม : มองใน 2 มิติคือ มิติภายในประเทศ ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ส่วนในมิติระหว่างประเทศ จะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับสากลต่อไป ซึ่งการพัฒนาเพื่อสร้างความเท่าเทียมนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน (Inclusive Growth)
        และท้ายสุด คือ ความยั่งยืน : เป็นสิ่งที่หอการค้าไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการสร้างความสมดุล และสร้างความยั่งยืนต่อไป