194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการฯ ไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 17.50 น.

luang-ta1

luang-ta2

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 17.50 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

luang-ta3

          โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคลพร้อมกันนั้นทรงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดเกสรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด)และหลวงตาอินทร์ถวาย สันตุสสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ณ กุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคล
          จากนั้น เสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ จากเมื่อครั้งที่ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เมื่อวันที่30 มกราคม 2556ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าไปตามลำดับ ทั้งในส่วนการก่อสร้างพระเจดีย์พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยได้ดำเนินการตอกเสาเข็มตามแบบแปลน แผนผัง และหลักวิศวกรรมก่อสร้าง จำนวน 1,255 ต้น แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งตรงกับวันที่หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน ละสังขารครบ6 ปี ในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์คาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 12 เดือนสำหรับการออกแบบ-ตกแต่ง และการนำเสนอข้อมูลนิทรรศการด้านต่างๆ อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด โดยการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระสุปฏิปัณโณ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
         จากนั้น ทรงลงพระนามในแผ่นทองจารึกเพื่อบรรจุ ณ ฐานพระเจดีย์ ที่ระดับความสูง 8เมตร จากองค์พระเจดีย์ที่มีความสูง 60 เมตรและเสด็จไปทอดพระเนตรแบบจำลองโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

luang-ta4

luang-ta5

luang-ta6

         โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ นับเป็นศิลปกรรมไทยองค์สำคัญ องค์สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 181 ไร่3งาน 17 ตารางวา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระเถระสายพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของประเทศไทย ที่ครั้งหนึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะ ช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2540ในรูปแบบดำเนินการทอดผ้าป่าทองคำและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชื่อ "โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” เพื่อใช้เป็นทุนสำรองของประเทศไทยในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ คำสอนพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรวบรวมประวัติหนังสือคำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเตือนใจให้เยาวชน หรือคนรุ่นหลัง ทั้งสงฆ์ และฆราวาสให้รำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดี เพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และทีมงานสยามรีโนเวทเป็นผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น และทรงมอบหมายให้จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์ฯ ดำเนินการก่อสร้าง

         สำหรับแนวทางการออกแบบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการฯได้ทรงกำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดโดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับเมืองพาราณสี ในสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไว้พระเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ได้กราบจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัว พร้อมกับได้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เมืองพาราณสี ในคราวเดียวกัน
         ลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์นั้นได้สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต
         พระเจดีย์ พระวิหารและพิพิธภัณฑ์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 กำหนดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
19เมษายน 2561