194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up

การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up เริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0
มุ่งเน้นพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

          วันนี้(11มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการร่วมงาน ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

startup1-1

startup1-2

startup1-3

startup1-4

          นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 ทั้งยังสามารถใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจได้อย่างมีระบบ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งจะเน้นการพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่และประเทศ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน 2 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มธุรกิจเกษตร เช่น เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร และกลุ่มธุรกิจทั่วไป เช่น ภาคการผลิต การค้าและการบริการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ การทำการตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ การบ่มเพาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดลองตลาด โดยวิทยากร มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจปัจจุบัน