194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประธานหอการค้าฯ ปลุกจิตสำนึกนักศึกษา เรียนรู้งานจากสถานประกอบการ

       นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวในงานโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาร่วมกับหอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ว่า ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีสถานประกอบการทั้งที่เปิดกิจการใหม่ และที่ขยายสาขาเพิ่มเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานประกอบการเหล่านี้ต่างก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Image

       ดังนั้น นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือใกล้จะจบการศึกษา เมื่อมีโอกาสเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ควรจะเร่งขวนขวายหาความรู้ เรียนรู้งานจากสถานประกอบการนั้นๆ ให้มากที่สุด หากนักศึกษาสามารถเรียนรู้งานได้เร็วและทำงานได้ดีเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ก็จะใบเบิกทางในการมองหางานทำหรือแม้แต่การทำธุรกิจด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้นและมีโอกาสประสบผลสำเร็จในชีวิตมากขึ้น สถาบันการศึกษาเอง ควรตระหนักในเรื่องนี้ โดยการผลิตนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีวิชาชีพที่สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันเพื่อรองรับกับสถานประกอบการต่าง ๆ ที่จะเพิ่มขึ้น

        ในส่วนของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีความยินดีหากนักศึกษาต้องการเข้ามาเพื่อฝึกประสบการณ์ พร้อมที่จะมอบความรู้ หรือความชำนาญในด้านต่างๆ เท่าที่หอการค้าจะทำได้ สอดคล้องกับโครงการประกวดแผนธุรกิจ ที่หอการค้าได้จัดทำขึ้นสำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาทั้งในระดับ ปวช., ปวส. และระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี

Image

       ด้าน นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น นอกเหนือจากการมอบความรู้ให้กับนักศึกษาแล้ว การประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา และผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพของนักศึกษาอุดรธานี ที่มีความรู้ ความสามารถแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆ ได้ ในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ มีหลากหลายรูปแบบเช่น การจัดทำเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งเชื่อว่าแต่ละสถาบันมีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในด้านไอที ควรจะดึงนักศึกษาเหล่านี้มาทำประโยชน์ให้กับสถาบันอีกทั้งจะเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ด้วย เท่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีความสามารถเมื่อจบการศึกษาแล้วจะไปทำงานยังต่างจังหวัดมากกว่า หากสถาบันสามารถดึงคนเหล่านี้ให้ทำงานในจังหวัดอุดรธานีได้จะก่อประโยชน์อย่างมากทั้งแต่สถาบันการศึกษาเองและจังหวัดอุดรธานี

       โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาร่วมกับสมาชิกหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนี้  จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปฏิรูปการจัดการด้านอาชีวศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ตามแนวทางสำคัญ 3 ประการ คือ ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรของสถานศึกษากับความต้องการของบุคคลในชุมชน สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และคุณภาพ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นที่ยอมรับขององค์กร โดยนายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่สถานประกอบการด้วย