194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รถไฟความเร็วสูง

เวทีแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการรถไฟความเร็วสูง
ช่วงอุดรธานี-หนองคาย

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ : การศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย กิจกรรม : การจัดเวทีแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วงอุดรธานี-หนองคาย จัดโดย สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้า/นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ หัวหน้าโครงการประสานงานการศึกษาผลกระทบฯ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน ที่ ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

train1-1

train1-2

train1-3

          รัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือ พัฒนาโครงการพื้นฐานทางรถไฟระหว่างประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทางประมาณ 837 กม. เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว-จีน แบ่งดำเนินการ 2 ช่วงคือ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จากนั้นขยายต่อช่วงนครราชสีมา-หนองคาย เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟของ สปป.ลาว และจีนต่อไป การดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย โดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย เส้นทางดังกล่าวนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นจึงทำการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 6 ด้านคือ 1. สถานภาพปัจจุบันของพื้นที่รถไฟวิ่งผ่าน 6 จังหวัด 2. ผลกระทบด้านการก่อสร้างและบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 3. ผลกระทบด้านการค้าการลงทุนที่มีผลต่อการเพิ่มโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4. ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวบริการและขยายตัวของการใช้พื้นที่ 5. ผลลัพธ์ด้านการเคลื่อนย้ายประชากรจะทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องจึงจัดเวทีแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสถานีอุดรธานี สถานีหนองคาย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการฯ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หัวหน้าโครงการฯ