รับฟังและแสดงความคิดเห็น สวนสาธารณะหนองสิม

  • Print
Share on facebook

รับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
“โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม”

           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี “โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม” จัดโดย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม สวนสาธารณะหนองสิม

nongsim1

nongsim2

nongsim3

           โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสิม จัดทำขึ้นเพื่อ 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศของสวนสาธารณะในเขตเมืองให้เรียบร้อย สวยงาม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้สอดคล้องกับศักยภาพเอกลักษณ์ของพื้นที่ และความสมดุลของระบบนิเวศอันเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.เพื่อให้สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและเมืองอุดรธานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมมนุษย์ (Human Environment) ในเขตเมืองอุดรธานี 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีงบประมาณดำเนินงานเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 47,234,000 บาท งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2561 จำนวน 15,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 62,234,000 บาท เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 (ประมาณ 365 วัน)

           ขั้นตอนการก่อสร้าง
           1. ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินและลู่วิ่ง ทาสีแบ่งช่องลู่วิ่งและทางจักรยาน
           2. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
           3. ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะหนองสิม
           4. ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะสวนปู่หนองสิม
           5. ปรับปรุงศาลาพักผ่อนรอบหนองสิม
           6. ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา
           7. ก่อสร้างอาคารบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
           8. ก่อสร้างอาคารหลังปั้มสูบน้ำ
           9. ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
          10.ก่อสร้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้รอบสวนสาธารณะหนองสิม
          11.ย้ายและปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ยืนต้น และไม้พุ่มรอบสวนสาธารณะหนองสิม
          12.ก่อสร้างระบบรองรับน้ำและระบบน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อบำรุงสวนสาธารณะหนองสิม

          ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ
          1. สวนสาธารณะหนองสิม สามารถใช้ประโยชน์ได้เต้มรูปแบบครบถ้วน ด้านการสันทนาการและการกีฬา ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ด้านเศรษฐกิจและด้านการสาธารณสุข
          2. เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และสิ่งแวดล้อม (Human Environment) ในเขตเมือง

          ผลกระทบโครงการ
          1. ในระหว่างการก่อสร้างจะมีการปิดพื้นที่เพื่อให้เครื่องจักรก่อสร้างดำเนินงาน อาจได้รับผลกระทบ ด้านการจราจร บริเวณการก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากประชาชนบางส่วนใช้พื้นที่บริเวณรอบสวนสาธารณะหนองสิม เป็นที่จอดรถเพื่อรองรับการขนส่ง
          2.การก่อสร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้เวลาระยะยาวอาจส่งผลให้ผู้เคยใช้บริการสวนสาธารณะหนองสิมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจไม่ได้รับความสะดวก

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap