194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี รับรางวัล “จังหวัดสะอาด”

อุดรธานี รับรางวัล “จังหวัดสะอาด” รางวัลชมเชย ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่
และ อปท.ที่มีผลงานดีเด่นปี 2561

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับรางวัลจังหวัดสะอาด และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับประเทศ เล็งกำจัดขยะมูลฝอย ปี 2562 ให้เป็นรูปธรรม นำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

clean-province1

clean-province2

clean-province3

          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

          กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะ “ประชารัฐ” คือ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ประชาชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้หลักการ “3Rs หรือ 3ช คือ Reduce-ใช้น้อย Reuse-ใช้ซ้ำ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่” โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด กลางทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด และรางวัลระดับประเทศ ซึ่ง “จังหวัดอุดรธานี รับรางวัลชมเชย ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่”