อุดรธานี รับรางวัล “จังหวัดสะอาด”

  • Print
Share on facebook

อุดรธานี รับรางวัล “จังหวัดสะอาด” รางวัลชมเชย ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่
และ อปท.ที่มีผลงานดีเด่นปี 2561

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับรางวัลจังหวัดสะอาด และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับประเทศ เล็งกำจัดขยะมูลฝอย ปี 2562 ให้เป็นรูปธรรม นำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

clean-province1

clean-province2

clean-province3

          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

          กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะ “ประชารัฐ” คือ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ประชาชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้หลักการ “3Rs หรือ 3ช คือ Reduce-ใช้น้อย Reuse-ใช้ซ้ำ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่” โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด กลางทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด และรางวัลระดับประเทศ ซึ่ง “จังหวัดอุดรธานี รับรางวัลชมเชย ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่”

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap