194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561" พร้อมลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย

international-disability-day1

international-disability-day4

international-disability-day5

international-disability-day6

international-disability-day7

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก อนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561" โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ มี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และมว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ นางวัชราภรณ์ พาน้อย กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน

international-disability-day2

international-disability-day3

         องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล ซึ่งประเทศสมาชิกได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน สำหรับประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งจังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากล อีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอุดรธานี สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกันนำไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

international-disability-day8

international-disability-day9

international-disability-day12

international-disability-day11

international-disability-day10

international-disability-day13

         งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญได้แก่ 1) การมอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ราย 2) มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการดีเด่น จำนวน 1 แห่ง 3) การมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 10 ราย 4) มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 ราย 5) การมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คัน จากมูลนิธิพันธกิจเพื่อการพัฒนา และ 6) การมอบรถโยกให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คน จากสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี นอกจานี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)

        นอกจากการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จะเดินทางไปจังหวัดหนองคายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัยของหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เป็นต้น