วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561

  • Print
Share on facebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561" พร้อมลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย

international-disability-day1

international-disability-day4

international-disability-day5

international-disability-day6

international-disability-day7

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก อนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561" โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ มี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และมว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ นางวัชราภรณ์ พาน้อย กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน

international-disability-day2

international-disability-day3

         องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล ซึ่งประเทศสมาชิกได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน สำหรับประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งจังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากล อีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอุดรธานี สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกันนำไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

international-disability-day8

international-disability-day9

international-disability-day12

international-disability-day11

international-disability-day10

international-disability-day13

         งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญได้แก่ 1) การมอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ราย 2) มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการดีเด่น จำนวน 1 แห่ง 3) การมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 10 ราย 4) มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 ราย 5) การมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คัน จากมูลนิธิพันธกิจเพื่อการพัฒนา และ 6) การมอบรถโยกให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คน จากสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี นอกจานี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)

        นอกจากการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จะเดินทางไปจังหวัดหนองคายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัยของหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เป็นต้น

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap