194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการ สมัครร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรม
และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยในด้านนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย และสร้างมูลค่าการค้าต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมในการผลิตและส่งออกสินค้าสู่ตลาดสากล

product

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่ากิจกรรมจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้ประกอบการ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกหอการค้าและผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ ประกอบด้วย

           1. กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเพื่อใช้ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่สากล (Design from Waste of Agriculture 2020 : DEWA 2020) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตร พืช ต่างๆ ที่มีมากในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ แก่ผู้ประกอบการ โดยแปรรูปเป็นผลงานในเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่ม นำมาต่อยอดทางการค้า สามารถเสริมรายได้จากผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมหลักในครัวเรือน สามารถรองรับ/ขยายช่องทางการตลาดในอนาคตมากขึ้น และเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตร/พืช ที่มีมากในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ พัฒนาโดยนักออกแบบไทย โดยยังคงอยู่ซึ่งเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์กลิ่นอายของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับ ความคุ้นเคย และเข้าใจในบริบทของเรื่องราววัฒนธรรมไทย ซึ่งจะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม แยกเป็น 2 กลุ่มคือ ประเภทวัสดุใหม่ (New Materials) และสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Products)

          2. กิจกรรมส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่น (N.E.W.S. - ECO 2020) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคสู่ตลาดญี่ปุ่น ประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น/สิ่งทอ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสินค้าและการตลาดจากประเทศญี่ปุ่น และการนำคณะผู้แทนการค้าด้านนวัตกรรมและการออกแบบไปเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อในตลาดญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก) เพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อในตลาดญี่ปุ่นโดยตรง ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา และสำนักงานฯ ฮิโรชิม่า

          ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทรศัพท์ 042-241749 โทรสาร 042-241690