194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ยอดผู้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี กว่า 30,000 คน

ยอดผู้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี กว่า 30,000 คน รวมเงินรายได้และเงินบริจาคกว่า 2.5 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

run1-1

run1-2

run1-3

         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน มี นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย สีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมฯ ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

         สมาคมองค์การปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี โดยเงินรายได้จากการลงทะเบียนการบริจาคและรายได้อื่นๆ ไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ

run1-4

run1-5

run1-6

         การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ มีความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกหน่วยงานในจังหวัด มีความสวยงามยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ โดย อบจ.ได้จัดทำเสื้อและเหรียญที่ระลึกให้กับประชาชนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกำหนดให้มีค่าลงทะเบียน เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 50 บาทบุคคลทั่วไป จำนวน 100 บาท และทุกคนที่ลงทะเบียนลงทะเบียน จะได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 30,000 คน มีรายได้ที่จะนำไปจัดตั้งกองทุน จากการลงทะเบียนและการบริจาครวมทั้งสิ้น 2,588,415 บาท เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งจะนำรายได้ไปจัดตั้งกองทุนบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ต่อไป