194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการปรับลด ขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม

          กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการปรับลด ขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม และเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์การว่างงานเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้

          ลดอัตราเงินสมทบ
          - นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563)
          - ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563)
          - ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตราร้อยละ 1.8 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563)

          ขยายเวลาส่งเงินสมทบ สำหรับงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
          เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563)
          - นายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 : รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน
          - หน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว : รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 60 วัน

thaichamber3-1