194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จรรยาบรรณคือหัวใจ สร้างธุรกิจไทยให้มั่นคง

"จรรยาบรรณคือหัวใจ สร้างธุรกิจไทยให้มั่นคง"

         ขอเชิญส่งผลงานร่วมพิจารณาในโครงการประกาศเกียรติคุณ "จรรยาบรรณดีเด่น" หอการค้าไทย เชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคมและภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

good-governance2-1

         หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักบรรษัทภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบสังคม หอการค้าไทย ได้ดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย มาโดยตลอดถึงปัจจุบัน ในปี 2563 เป็นปีที่ 18 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสมาชิก ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ

         ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาโครงการฯ ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นสมาชิกหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 10 ประการ คือ 1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 3.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า 4. การรักษาความสุจริต 5.กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม 6.กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 7.การส่งเสริมการบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 8. สิทธิเสรีภาพของบุคคล 9. การลดความเสี่ยงของกิจการ 10. มุ่งการส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร

ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ส่งผลงานได้ที่ หอการค้าไทย (ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) เลขที่ 150 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ สามารถส่งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ (รัตน์วรา) ที่ E-mail Address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.