194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

revenue

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ ดังนี้
         1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
         1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
         1.2 เพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท
         1.3 ขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.95 ของปีภาษี 2562 จากเดิมยื่นภายในยันที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

         2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
         2.1 ขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.55 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเดิมยื่นภายในเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
         2.2 ขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี2563 เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเดิมยื่นภายในเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

         3. ผู้ประกอบการที่ปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ ขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ดังนี้
         3.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
         3.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
         - สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.36 ของเดือนมีนาคม 2563
         - สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.36 ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
         3.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         3.4 อากรแสตมป์ แบบ อ.ส.4, แบบ อ.ส.4ก และแบบ อ.ส.4ข ที่ต้องยื่นชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

        ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิขยายเวลาเฉพาะกรณีที่ปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ จะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบและชำระภาษี

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โทรศัพท์ 042-248664, 247083, 240863