194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุดรธานี

          วันนี้ (14ม.ค.64) เวลา 13.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม POC อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

land1-1

land1-2

land1-3

          ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึง สรุปการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บริเวณถนนโครงการสาย ค7 (ช่วงถนนพรหมประกายถึงถนนนเรศวร) โดยมีวัตถุประสงค์ แก้ไขที่ดินตาบอด พัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความน่าอยู่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีการบูรณาการร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่ดินรูปทรงบิดเบี้ยวจากการเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนโครงการ พัฒนาโครงข่ายถนนและพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนของเมืองสู่สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

land1-5

land1-4

land1-6

         และได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุดรธานี ตามมาตรา 11 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ร่วมกันสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยได้มีการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาจำนวนทั้งสิ้น 8 คน คณะกรรการฯ ได้ร่วมกันสรรหาโดยการลงคะแนน (ในทางลับ) สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน โดยมีผู้ได้รับการสรรหา ประกอบด้วย 1. นายอมฤต วะสมบัติ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สังกัด สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี 2. พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ตำแหน่ง นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี และ 3. นายพงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ ตำแหน่ง ข้าราชการ อาจารย์สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี