194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี ขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้

อุดรธานี ขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเมืองทุกมิติ มุ่งสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

mice3-1

mice3-2

mice3-3

mice3-4

mice3-5

          สสปน. ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินสู่การเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) จังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ มีมติรับรองให้จังหวัดอุดรธานี ผ่านการประเมินและเป็นไมซ์ซิตี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยการรับรองนี้มีอายุ 5 ปีนับถัดจากวันที่ได้รับการรับรอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจังหวัดได้กำหนดกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเกิดการพัฒนาศักยภาพของเมืองในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป โดยดำเนินการคือ เห็นชอบแผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมายแบบบูรณาการ 2563-2565 ให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์การท่องเที่ยวและบริการ มรภ.อด.เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนแผนแม่บท MICE City จังหวัดอุดรธานี และบูรณาการแผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำร่าง Roadmap การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุดรธานี แผนงานยกระดับไมซ์ซิตี้ของจังหวัด กำหนดแนวทางการจัดงาน การดำเนินโครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดงานไมซ์เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองไมซ์ของจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดงานพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือใน 3 ประเด็นหลักประกอบด้วยผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดและมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดที่มีผลกับไมซ์ ความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งปรับแผนดำเนินการและกิจกรรมดำเนินการไมซ์ในปี 2564

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19 และข้อเสนอแนะว่า จังหวัดอุดรธานี แม้ไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดง แต่ได้รับผลกระทบพอสมควรทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่ยอดจำหน่ายสินค้าและบริการลดลง การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ต้องเลื่อนออกไปหรือระงับการจัดงาน แม้จะได้รับผลกระทบแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการทำงานต่อไปได้ โดยหอการค้าฯ ยังคงเดินหน้าผลักดันงาน กิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ และล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชม ตรวจสถานที่ศูนย์ประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดประชุมเอเปค ในปี 2565 เตรียมความพร้อมรองรับการจัดงานในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดอุดรธานี