194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว

อุดรธานี มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว ปีการเพาะปลูก 2563/64

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นำผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว ปีการเพาะปลูก 2563/64 เข้ารับรางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

rice1-6

          นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เห็นชอบให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว ปีการเพาะปลูก 2563/64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้เกษตรกรทำการผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการประกวดข้าวหอมมะลิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล และประเภทสถาบันเกษตรกร โดยคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะการประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 รางวัล ประเภทสถาบันเกษตรกร จำนวน 3 รางวัล เพื่อส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน และการประกวดข้าวเหนียวเมล็ดยาวในระดับจังหวัด จำนวน 7 รางวัล

         โดยการจัดประกวดข้าวหอมมะสิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี ปีการเพาะปลูก 2563/64 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ที่ดำเนินการรับสมัครเกษตรกร ส่งข้าวเข้าประกวดฯ และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ร่วมกันตัดสินการประกวด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และได้รับการสนับสนุนรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ผลิตข้าวเหนียวเมล็ดยาวคุณภาพดี จำนวน 13,000 บาท จากประธานชมรมโรงสีข้าว
จังหวัดอุดรธานี

rice1-2

rice1-1

rice1-4

rice1-5

        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดฯ เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวด จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

        1. ผลการประกวดข้าวหอมะลิ
            1.1 ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 1 รางวัล
            รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            ได้แก่ นางไพรล้อม กงบุราณ ที่อยู่ 263 ม.3 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
            รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
            รางวัลที่ 3 เงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
            รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
           1.2 ประเกทสถาบันเกษตรกร จำนวน 1 รางวัล
            รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวชอ
            ที่อยู่ 165 ม.11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
            รางวัลที่ 2 เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
            - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -
            รางวัลที่ 3 เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           -ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -
       2. ผลการประกวดข้าวเหนียวเมล็ดยาว ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 6 รางวัล
           รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ได้แก่ นางพิกุล เชื่อมแก้ว
           ที่อยู่ 651 ม.3 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
           รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ได้แก่ นางรำเพลิน โชคชัย
           ที่อยู่ 20 ม.6 ต.ค้อใหญ่ .กู่แก้ว จ.อุดรธานี
           รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ได้แก่ นางสาวยุวลี ไชยสิทธิ์
           ที่อยู่ 37 ม.11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
           รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ได้แก่ นางพรเพรช วงษ์เชียงเพ็ง
           ที่อยู่ 5 ม.2 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
           รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ได้แก่ นางกาญจนา สมแคล้ว
           ที่อยู่ 25 ม.9 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
           รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           ได้แก่ นางแสงจันทร์ พรหมแสงใส
           ที่อยู่ 271 ม.1 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี