194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พิจารณาการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ Udonthani Brand

คณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี พิจารณาการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ Udonthani Brand 

         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

udonbrand1-1

udonbrand1-2

udonbrand1-3

         จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมการขอใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าจังหวัดอุดรธานี ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมีแหล่งผลิตในจังหวัดอุดรธานี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี คือ ต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตหรือผลิตขั้นตอนสุดท้ายในจังหวัดอุดรธานี หากเป็นอาหารและเครื่องดื่มต้องได้รับ อ.ย. โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอได้ประกอบด้วย ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก ประโยชนที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น รับรองคุณภาพและดูแลคุณภาพโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า สิทธิในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ Udonthani Brand สิทธิในการเข้าร่วมอบรม สัมมนาฯ เพื่อยกรับสินค้าและบริการ
โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการขอใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

       สรุปผลการประชุมคณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 24 ราย 48 ผลิตภัณฑ์ ผลการพิจารณาปรากฏ ดังนี้
       1. ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม มีผู้ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 3 ราย 6 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณาจำนวน 2 ราย 5 ผลิตภัณฑ์
       2. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีผู้ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 3 ราย 14 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย 3 ผลิตภัณฑ์
       3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มีผู้ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 10 ราย 14 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณา จำนวน 10 ราย 14 ผลิตภัณฑ์
       4. ประเภทของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก มีผู้ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 8 ราย 14 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณาจำนวน 2 ราย 5 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถมานำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองได้คณะทำงานมีจึงมติให้จัดประชุมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาในรายที่ไม่สามารถมานำเสนอผลิตภัณฑ์ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564

udonbrand1-4

udonbrand1-5

       ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในลำดับต่อไป