194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เทศบาลอุดรฯ ประกาศกำหนดการยื่นเสียภาษี

เทศบาลอุดรฯ ประกาศกำหนดการยื่นเสียภาษี

 

           เทศบาลนครอุดรธานี ขอความร่วมมือท่านผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2552 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้

 ภาษีป้าย
           ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 โดยขอรับแบบพิมพ์แสดงเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 1 งานพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาล ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2552 เป็นต้นไป และให้กรอกรายการโดยละเอียดในแบบพิมพ์แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2552

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
          ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 1 งานพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2552 และให้กรอกรายการโดยละเอียดในแบบพิมพ์แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

ภาษีบำรุงท้องที่
          ให้เจ้าของที่ดิน  ซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ไปชำระภาษีท้องที่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนเมษายน 2552 ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 1 งานพัฒนารายได้ สำนักการคลัง หรือจะชำระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน หรือเซ็ค ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการสำนักการคลัง  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยถือว่าวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่ หรือติดต่อขอชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

          ซึ่งหากไม่ชำระเงินภายในกำหนด จะต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละยี่สิบต่อปีตามมาตรา 45(4) แห่งพระราชบัญญัติภาษาบำรุงท้องถิ่นที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ เทศบาลนครอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-325-716-85 ต่อ 207