194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอุดร รับสมัครนักศึกษา

ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอุดร รับสมัครนักศึกษา

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค” ขึ้นมาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค

           จากนโยบายรัฐที่ต้องการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหลักของภาคอีสาน ตอนบนประกอบกับการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นเมืองหลักทางด้านเศรษฐกิจและระบบคมนาคม จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะในระดับปริญญา
 ต่อมารัฐมนตรีว่าการทบวมหาวิทยาลัยในขณะนั้น (นายประจวบ ไชยสาส์น) ได้แจ้งไปยังจังหวัดอุดรธานีตามหนังสือด่วนมากที่ ทม 0100/482 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ว่าทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค

           จากการประสานงานเบื้องต้นทราบว่า สภาตำบลปะโคได้เสนอให้ที่ดิน จำนวน 253 ไร่ เป็นที่สาธารณสมบัติประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ที่หมู่ 2 ตำบล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี

           สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี ตามข้อเสนอของอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุขและให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

            โดยในปีการศึกษา 2551 นี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย
            ระดับ ปริญญาตรี 4 สาขาวิชา (เปิดจำหน่ายใบสมัคร มีนาคม – พฤษภาคม 2552)
            - คณะนิติศาสตร์             สาขาวิชานิติศาสตร์
            - คณะบริหารธุรกิจ          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
            - คณะมนุษยศาสตร์        สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
            - คณะรัฐศาสตร์              สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ

           ระดับ ปริญญาโท 3 สาขาวิชา (เปิดรับสมัคร 4 ธันวาคม 2551 – 8 กุมภาพันธ์ 2552)
           - บริหารธุรกิจ (M.B.A)
           - บริหารการศึกษา (M.Ed.)
           - รัฐศาสตร์ (M.A.)

          ท่านที่สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทร. 042-250063-4 โทรสาร 042-250043 หรือ www.udonthani.ru.ac.th