194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับสมัครนักศึกษาใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับสมัครนักศึกษาใหม่

          ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับนักบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องด้วยได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารโครงการและนโยบาย การบริหารการเงินการคลัง การบริหารองค์การ และระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ได้จริง

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ท่านที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปริญญาโท ภาคพิเศษ โรงเรียนอุดรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-243380 โทรสาร 042-243388