194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้เปิดศูนย์ดูแลต่อเนื่อง

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้เปิดศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC : Continuing of Care) เพื่อดำเนินการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยประคับประครอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

coc1-2

coc1-1

          วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ที่ตึกอำนวยการ(เดิม) ชั้น 1 โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดโครงสร้างองค์กรเปิดศูนย์การดูแลต่อเนื่อง(COC : Continuing of Care) นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจั้งตั้งศูนย์ในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 8 เป็นประธานในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ ซึ่งนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ด้วย

          เพื่อดำเนินการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง(Chronic Care) และผู้ป่วยประคับประครอง(Palliative Care) ซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานีนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษา ทำให้ประชาชนทั่วไปมีอายุยืนยาวขึ้น โอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที่มาจากความเสื่อมของร่างกาย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงมีมากขึ้นและโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง หรือเกิดความพิการจากการถูกตัดนิ้วเท้าหรือขา หรือตาบอดได้ โรคเรื้อรังจึงเป็นปัญหาสาธารณะสุขสำคัญของจังหวัดอุดรธานี

coc1-3

          โดยโรงพยาบาลอุดรธานีให้ความสำคัญอันดับแรก คือการพัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพิ่มการให้บริการโรงพยาบาลสูงสุดภายใต้ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่ต้องเป็นไปอย่างคุ้มทุนและเหมาะสม โดยมีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกที่รักษาที่โรงพยาบาล จนกระทั้งจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน การส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยการเตรียมผู้ดูแล เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการใช้ที่บ้านจากโรงพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์สุขภาพชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยจึงต้องมีหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงระบบบริการดังกล่าวให้มีความต่อเนื่องครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายคือ ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยหนักเรื้อรังสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ โรงพยาบาลจึงได้กำหนดให้มีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง(COC Center) เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก...คุณอนิรุษณ์ โพธิ์เพชรเล็บ