194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย 2559" จังหวัดอุดรธานี

รณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย 2559" จังหวัดอุดรธานี

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

"สถานที่ ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
      1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
      2. สวนสาธารณะของทางราชการ
      3. วัด หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
      4. สถานที่ราชการ
      5. รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
      6. สถานศึกษา
      7. สถานีบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา
      8. พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน
      9. สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ
      10. บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (ทางเดินรถ ไหล่ทาง ทางเท้า ทางแยก สะพาน ฯลฯ)
      11. หอพัก

songkran-1
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

"สถานที่ ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
      1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
      2. สวนสาธารณะของทางราชการ
      3. วัด หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
      4. สถานที่ราชการ
      5. รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
      6. สถานศึกษา
      7. สถานีบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา
      8. พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน
      9. สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ
     10. บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ

หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวสารโดย...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี