194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เชิญร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดงานโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 ASEAN Entrepreneur Club III ในความร่วมมือกับ C-asean มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
          ช่วงที่ 1 อบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558
          ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559

asean
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจในกลุ่มตลาดอาเซียน จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณไอยริน อินทัพ ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า โทรศัพท์ 02-7273652