194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วิทยาลัยสันตพล ประสาทปริญญาบัตร

วิทยาลัยสันตพล ประสาทปริญญาบัตร แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท
ครบ 18 ปี การบริหารงาน ผลิตบัณฑิตรวมกว่า 4,852 คน

          เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2559 นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ของวิทยาลัยสันตพล โดย ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี มี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน ที่ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิต ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยสันตพล อ.เมือง จ.อุดรธานี

santapol2

          นางกรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล กล่าวว่า วิทยาลัยสันตพล ได้ดำเนินการตามพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบลดการเรียนแบบท่องจำ เปลี่ยนมาเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติและจากประสบการณ์จริงให้มากขึ้น เพื่อค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงความรู้กับโลกความเป็นจริง จนได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดหนังสัน Film of Parliament 2016 เรื่อง เกมส์ชีวิต รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Awards 2016 ด้านการทำวิจัย วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย สร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าเชื่อถือให้กับวิสาหกิจชุมชน การศึกษาและพัฒนาการจัดการตลาดในการส่งเริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน การส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ด้วยวิธีผสมผสาน การถ่ายทอดคติความเชื่อบนผืนผ้ามัดหมี่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย สืบสานภูมิปัญหาชาวไทยพวนบ้านผือ เป็นต้น ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การให้คำปรึกษาด้านการผลิต การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล ได้ดำเนินโครงการ เช่น โครงการอนุรักษ์ประเพณีอีสาน หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา การจัดแข่งขันดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ-แคน สืบสานศิลปวัฒนธรรท้องถิ่นรับถ้วยรางวัลจาก พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2557 ได้รับโล่รางวัลดีเด่นระดับประเทศ สถาบันการศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ปี 2559 เป็นต้น

santapol1

        วิทยาลัยสันตพลดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาครบ 18 ปี โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร รวมมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,573 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 4,852 คน

santapol3