194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จังหวัดอุดรธานี จัดเก็บข้อมูลจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

จังหวัดอุดรธานี จัดเก็บข้อมูลจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

           จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี แบบ Bottom up เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตและโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และช่วยในการวางแผนการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

gpp

           ในปี พ.ศ.2560 นี้ เป็นการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการจัดเก็บข้อมูลจากบริษัท ห้างร้าน ภาคราชการ และภาคเอกชนทุกแห่งในจังหวัด โดยได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพในการสำรวจจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือมายังสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำสถิติผลิภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี ให้ครอบคลุมและครบถ้วนต่อไป