194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จัดหางานจังหวัด รับสมัครไปฝึกงานเทคนิค ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลส่ง

จัดหางานจังหวัด รับสมัครไปฝึกงานเทคนิค ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลส่ง

         นางสาววนิดา จารีย์ จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานรับสมัครบุคคลที่มีความประสงค์จะเดินทางไปฝึกงาน ในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งคนงานทั่วไป เฉพาะเพศชายเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         คุณสมบัติผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคระยะเวลา 3 ปี
         1. เพศชาย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ณ วันสมัคร
         2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา
         3.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สายตาปกติ ตาไม่บอดสี และไม่มีรอยสักตามร่างกาย
         4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารมาแล้ว
         5. ไม่มีความประพฤติเสียหาย
         6. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
         7. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
         8. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและญี่ปุ่น

 japan2

        หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
        1. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
        2. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
        3. หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สด.8 สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
        4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ ตาไม่บอดสี
        5. ประวัติส่วนตัว และใบผ่านงาน (ถ้ามี)

        รับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2560 กำหนดสอบข้อเขียน วันที่ 25 มีนาคม 2560 กำหนดทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม 2560

        หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครงานไปทำงานต่างประเทศติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-347680 ในวันและเวลาราชการ