194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รับสมัครทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล โดยรัฐจัดส่ง

รับสมัครทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล โดยรัฐจัดส่ง

         รับสมัครไปทำงานประเทศอิสราเอล โดยรัฐบาลจัดส่ง รับเฉพาะเพศชาย อายุ 23-40 ปี ทำงานภาคเกษตรค่าจ้างประมาณ 47,889 บาท ไม่มีค่าหัว ไม่มีค่านายหน้า

israel

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         นางสาววนิดา จารีย์ จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจจะเดินทางไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอลโดยรัฐบาลส่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         คุณสมบัติ
         1. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 23 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 40 ปีในวันรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2537)
         2. พ้นภาระทางการทหาร/ไม่มีประวัติอาชญากรรม
         3. ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล
         4. ไม่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล/มีประสบการณ์ทำงานเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)
         5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่มีอาการตาบอดสี และโรคติดต่อได้แก่ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี หรือซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด คดงอ ขาดหรือด้วน
         6. ไม่เคยเสพสารเสพติด (หากทราบว่ามีการเสพสารสารติดไม่ว่าอยู่กระบวนการใดจะถูกถอนชื่อออกทันที)

         หลักฐานการสมัคร
         1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
         2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
         3. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8) (สด.43) หรือหนังสือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน 2 ฉบับ
         4. สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.) จำนวน 2 ฉบับ
         5. รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ (เขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง และเลขประจำตัวประชาชนด้านหลังรูป)
         6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ฉบับ
         7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ซึ่งวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน โดยถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง จำวน 2 ฉบับ
         8. สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
         9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
         10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
         11. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถบรรทุก (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

         ทั้งนี้ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ รวมระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี อาจได้รับการต่ออายุได้นานรวม 5 ปี 3 เดือน

         ผู้สนใจสมัครได้ที่ ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี ถนนอุดรดุษฎี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-347680 ในวัน และเวลาราชการ