194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กรมการจัดหางานเตรียมออกกฎหมายใหม่ คุมเข้มการจ้างคนต่างด้าว

กรมการจัดหางานเตรียมออกกฎหมายใหม่ คุมเข้มการจ้างคนต่างด้าว

         จัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ คนต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้อมกับการจ้างคนต่างด้าวทำงาน เพราะกฎหมายใหม่มีการเพิ่มโทษสูงขึ้น

         นางสาววนิดา จารีย์ จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับมีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎมายใหม่ โดยออกเป็นพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายใหม่โดยออกเป็นพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ..... มีสาระสำคัญ เช่น ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานมีอำนาจประกาศกำหนดงานที่ไม่ถือว่าเป็นการทำงาน กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ กำหนดค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว (Levy Fee) มีการกำหนดและความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองและมีกลไกการร้องทุกข์แก่คนต่างด้าว และกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มบทลงโทษให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้น อาทิเช่น

laber

        1) ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000-1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ
        2) ผู้ใดสนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ 1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 -600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        3) ผู้ใดประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       4) ผู้ใดรับคนต่างด้าวเข้าทำงานห้าม หรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ให้ทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือรับคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับคนเข้าทำงาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท/ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน
       5) ผู้ใบรับคนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตปรับไม่เกิน 400,000 บาท/คน
       6) ผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าว จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       7) นายจ้างไม่แจ้งนายทะเบียนกรณีที่คนต่างด้าวออกจากงาน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
       8) คนต่างด้าวทำงานโดยไมได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานห้าม จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       9) คนต่างด้าวไม่แจ้งนายทะเบียน กรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
       10) คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ คนต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โทร.042-348587 หรือ สายด่วน 1694