194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สมาคมสตรีอุดรธานี เชิญร่วมทัศนศึกษา ทำบุญเข้าพรรษา อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์

lao2
สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
UDONTHANEE WOMAN ASSOCIATION OF UDONTHANEE
ทัศนศึกษาเพื่อทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา
นำเที่ยวไทย – ลาว (อุดรธานี – หนองคาย – เวียงจันทร์)
หนองประจักษ์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย หอพระแก้ว – ศูนย์หัตถกรรม
ห้างไฮเต็ก – ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ร้านค้าปลอดภาษี (ไปเช้า – กลับเย็น)
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

****************

กำหนดการ

เวลา  07.30  น.       -  รับคณะที่หนองประจักษ์ (ถนนเทศา) หน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี  นำทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ “ก่อนขึ้นรถให้ทุกท่านถ่ายภาพหมู่ ที่หนองประจักษ์หน้าเป็ดเหลือง” แล้วออกเดินทางสู่ถนนมิตรภาพไทย–ลาว จังหวัดหนองคาย (แจกอาหารว่าง–น้ำดื่ม–ผ้าเย็นบนรถ (อาหารว่างมื้อที่ 1)

เวลา  08.30 น.        -  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย–ลาว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ชมทัศนียภาพบ้านเมืองที่ยังคงมีสภาพอารยธรรมแบบเก่า จากนั้น “เข้านมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศลาว “ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างลาวล้านช้าง และศิลปะของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว” ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น ที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนจะได้อัญเชิญมาไว้ที่กรุงธนบุรี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นต้นแบบศิลปะของวัดพระแก้ว  มีศิลาจารึกสลักประวัติและวิชาการต่างๆ (เชิญทุกท่านถ่ายภาพหมู่เข้าชมทุกที่เพื่อทำข่าวทีวี  นสพ.)

lao1
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เวลา  12.00  น.       -  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารมื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารแหนมเนืองเจ้าเก่า (ในเวียงจันทน์) มีแหนมเนือง น้ำจิ้มเลิศรส รวมทั้ง “ซิ่นจุ่มหม้อไฟ” (น้ำซุปปรุงด้วยน้ำมะพร้าว) มีแห่งเดียว อร่อยที่สุดในเวียงจันทน์ ประเทศลาว

เวลา  13.30  น.     -  นำคณะเที่ยวชมและเลือก “ซื้อสินค้าที่ศูนย์หัตถกรรม” มีผ้าไหม เครื่องเงิน สินค้าราคาถูกมากมาย  นานาชนิด ชมสินค้าพื้นเมืองแบบต่างๆ ของประเทศลาว มีผ้าทอมือพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องแกะสลัก จากนั้นนำท่านชมและเลือกซื้อสินค้า “ที่ห้างไฮเต็ก” แวะชม และเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ร้าน MINISOJAPAN” และยังเป็นศูนย์รวมสินค้าโอท๊อปจากหลายประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้ามีกระเป๋า เสื้อผ้าต่างๆ ฯลฯ

เวลา  15.30  น.       -  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพไทย–ลาว นำท่านแวะซื้อ ช้อปปิ้ง (SHOPPING) ต่อได้ที่ดิวตี้ฟรี (DUTY  FREE) ร้านค้าปลอดภาษี ซื้อสินค้าราคาถูก “สามารถต่อรองราคาได้ตามใจชอบ” มีกระเป๋าถือสตรีฯ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า รองเท้าผ้าใบ 

เวลา  17.30  น.       -  ผ่านพิธีการออกจากประเทศลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย–ลาว สู่จังหวัดอุดรธานี แจกอาหารว่าง–น้ำดื่ม–ผ้าเย็น บนรถ (อาหารว่างมื้อที่ 2)

เวลา  18.30  น.      -  เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี “ส่งคณะที่หนองประจักษ์ (ถนนเทศา) หน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานจังหวัดอุดรธานี” โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป จาก มว.ต.หญิง ดร.ยงฤดี  พูลทรัพย์  (นายกสมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีโทร. 089–7108713 (24  ชั่วโมง)

 

 

 

อัตรานี้รวม           -  ค่าทำใบผ่านแดน – ค่าเอกสารฝั่งไทยและฝั่งลาว  - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  -  ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว -  ค่าไกด์นำเที่ยว/เจ้าหน้าที่  - ค่าประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทางให้ ท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) - ค่าน้ำดื่ม/ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเอง  -  ค่าภาษี  ณ  ที่จ่าย – ค่าบริการวีซ่า  (VISA) สำหรับชาวต่างชาติฯ

เอกสารที่ต้องใช้     1. เงินค่าเดินทาง   
                         2. สำเนาบัตรประชาชน 
                         3. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) (จริง) สำหรับชาวต่างชาติฯ
                             (เด็กใช้สูติบัตรและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น) เงินค่าเดินทางเท่ากับผู้ใหญ่)

การแต่งกาย         -  สมาชิกสมาคมสตรีอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ผู้ติดตามเดินทางทัศนศึกษาทุกท่าน “ให้สวมใส่เสื้อยืดปกโปโลสีฟ้าของสมาคมสตรีอุดรธานีฯ  กางเกงขายาวสีดำ”

หมายเหตุ            เสื้อยืดสมาคมสตรีอุดรธานี  มีจำหน่ายที่สมาคมฯ  เพื่อป้องกันการผิดหวัง กรุณาสั่งจองล่วงหน้า  (สำรองไว้เฉพาะท่านที่เดินทางเท่านั้น)

สนใจติดต่อด่วน! ที่ สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มว.ต. หญิง ดร.วาสนา พูลทรัพย์ (เลขานุการสมาคมสตรีอุดรธานี)
หมดเขตวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 นี้ เท่านั้น
รับจำนวนจำกัด โทร. 089 – 7108713